Wyszukiwarka

W celu usprawnienia procesu wyceny proszę o dostarczenie dokumentów potwierdzających stan prawny, stan zagospodarowania i stan techniczno-użytkowy nieruchomości. Każdy rodzaj nieruchomości która będzie przedmiotem wyceny wymaga innych dokumentów z uwagi na swoją specyfikę i regulacje prawne. Poniżej prezentujemy zestawienie dokumentów potrzebnych do wyceny nieruchomości ale również przedsiębiorstwa. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.

LOKAL MIESZKALNY LUB KOMERCYJNY

 • numer księgi wieczystej lub odpis księgi wieczystej
 • akt nabycia nieruchomości
 • rzut lokalu
 • umowa przedwstępna sprzedaży/rezerwacyjna/deweloperska (jeśli istnieje)
 • dodatkowo: wypis z rejestru gruntów dla działki, na której położony jest budynek; wypis z kartoteki lokali, umowa najmu (jeśli jest zawarta)

SPÓŁDZIELCZE WŁASNOŚCIOWE PRAWO DO LOKALU

 • numer księgi wieczytej lub odpis księgi wieczytej
 • dokument potwierdzający przydział spółdzileczego własnościowego prawa do lokalu
 • zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej zawierające informacje na temat uprawnionego z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oraz dane na temat lokalu: powierzchnię użytkową, położenie w budynku, układ pomieszczeń.

 

DZIAŁKA NIEZABUDOWANA

 • numer księgi wieczystej lub odpis księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • kopia mapy zasadniczej
 • zaświadczenie o położeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – w przypadku braku wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • umowa przedwstępna sprzedaży (jeśli istnieje)

LOKAL LUB BUDYNEK
W TRAKCIE BUDOWY

 • numer księgi wieczystej lub odpis księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • zaświadczenie o położeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – w przypadku braku wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • decyzja o pozwoleniu na budowę
 • rzuty lokalu/budynku z wymiarami, dokumentacja projektowa z opisem technologii budowy oraz ogólną charakterystyką budynku/lokalu
 • kopia umowy przedwstępnej sprzedaży, jeśli została zawarta
 • dodatkowo: kosztorys budowlany

BUDYNEK MIESZKALNY / KOMERCYJNY (DZIAŁKA ZABUDOWANA)

 • numer księgi wieczystej lub odpis księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • zaświadczenie o położeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – w przypadku braku wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 • pozwolenie na użytkowanie lub zgłoszenia budynku do użytkowania
 • rzuty każdej kondygnacji budynku z wymiarami, dokumentacja projektowa z opisem technologii budowy oraz ogólną charakterystyką budynku
 • umowa przedwstępna sprzedaży (jeśli istnieje)
 • umowa przedwstępna sprzedaży (jeśli istnieje)
 • dodatkowo: kopia mapy zasadniczej działki

WYCENA PRZEDSIĘBIORSTW,
MASZYN I URZĄDZEŃ

Dla nieruchomości:

 • numer księgi wieczystej lub odpis księgi wieczystej
 • wypis z rejestru gruntów
 • kopia mapy ewidencyjnej
 • zaświadczenie o położeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy – w przypadku braku wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy

Dla maszyn, urządzeń:

 • ustalane indywidualnie

Rzeczoznawca majątkowy przed sporządzeniem wyceny dokonuje oględzin nieruchomości, z których sporządza protokół wizji lokalnej, stanowiący załącznik do operatu szacunkowego. W razie braku dokumentacji technicznej potwierdzającej wymiary budynków i lokali rzeczoznawca majątkowy dokonuje inwentaryzacji.