Wyszukiwarka

Wycena nieruchomości - Rzeszów i okolice

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na temat oferowanej przeze mnie usługi wyceny nieruchomości. Poniżej znajduje się szereg informacji w których przestawiam jakie nieruchomości oraz prawa wyceniam w formie operatu szacunkowego, czym jest sam operat szacunkowy oraz przykładowe cele w jakich sporządzam wycenę nieruchomości. W przypadku dodatkowych pytań zapraszam do kontaktu.

Wycena nieruchomości

Jakie nieruchomości wyceniam?

Jako rzeczoznawca majątkowych dokonuje wyceny nieruchomości głównie na terenie Rzeszowa i powiatu rzeszowskiego. Przedmiotem wyceny są różne nieruchomości począwszy od wyceny mieszkań, poprzez wycenę domów, gruntów (działek) ale także nieruchomości komercyjnych.

Poniżej przedstawiam bardziej szczegółowy katalog nieruchomości i praw, których wyceny wykonuję w formie operatu szacunkowego dla następujących rodzajów nieruchomości:

Wycena nieruchomości lokalowych

W ramach tego rodzaju nieruchomości mieści się szeroka gamma nieruchomości, w szczególności wycenami mieszkania (lokale mieszkalne), ale również lokale komercyjne przeznaczone do prowadzenia działalności np. biurowej, handlowej, usługowej, gastronomicznej itp.

Wycena spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu

Jest to ograniczone prawo rzeczowe na podstawie, którego ich właściciele dysponują mieszkaniem. Wycena spółdzielczego prawa własności do lokalu jest podobna do wyceny mieszkania.

Wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych

W tym katalogu nieruchomości znajdują się wszelkiego rodzaju działki o różnym przeznaczeniu, na którym nie ma budynków. W związku z tym dokonujemy wyceny działek budowlanych (przeznaczonych zarówno pod zabudowę jednorodzoną ale budynki wielorodzinne), wyceny działek rolnych (grunty orne), ale także sporządzam wyceny lasów (nieruchomości leśnych), nieruchomości przeznaczonych pod sady czy plantacje.

Wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych

Wszelkiego rodzaju budynki wraz z gruntem na którym są położone. Wykonuję zarówno wyceny budynków położonych na gruntach w ramach użytkowania wieczystego. W tej kategorii wyceny nieruchomości znajdują się wyceny domów jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, budynki gospodarcze oraz o przeznaczeniu komercyjnym dla przykładu sporządzamy wyceny restaruacji, hoteli, biurowców, magazynów, hal przemysłowych itp.

Wycena ograniczonego prawa rzeczowego

Jest to zbiór praw powiązanych z nieruchomością, w tym zakresie sporządzamy wyceny dotyczące służebności przesyłu, służebności osobistych, służebności drogi koniecznej ale również wyceny użytkowania.

Wycena innych nieruchomości i praw

W tej kategorii na przykład dokonujemy wyceny ogródków działkowych użytkowanych w ramach Rodzinnych Ogródków Działkowych ( ROD ).

Na potrzeby każdej wyceny z wymienionych wyżej nieruchomości oraz praw sporządzany jest przeze mnie operat szacunkowy.

 

Co to jest operat szacunkowy?

Operat szacunkowy

Rzeczoznawca majątkowy wykonując usługę szacowania wartości nieruchomości dokonuje analizy nieruchomości będącej przedmiotem wyceny spraszając jej stan weryfikacje dokumentacji (księgi wieczyste, wypisy z rejestrów i inne) oraz dokonuje oględzin nieruchomości. Na podstawie zebranych informacji o wycenianej nieruchomości, dokonuje doboru techniki i metody wyceny nieruchomości, które często różnią się w zależności od nieruchomości. Często stosuje się różne podejścia w wycenie na przykład przy wycenie mieszkań i wycenie nieruchomości komercyjnych, a jeszcze inaczej w przypadku wyceny nieruchomości zabytkowych.

Na podstawie zebranych informacji oraz przy zastosowaniu właściwej metody wyceny, sporządzany jest operat szacunkowy. W operacie szacunkowym są zawarte wszelkie ustalenia na temat nieruchomości będącej przedmiotem wyceny oraz przedstawione są wyliczenia wykonywane przez rzeczoznawce majątkowego na podstawie, których określa on wartość wycenianej nieruchomości.

W jakim celu dokonuje się wyceny nieruchomości?

Wycena nieruchomości dokonywana jest na różne potrzeby klientów m.in: operat szacunkowy dla banku Rzeszów, wycena dla sądu Rzeszów, wycena dla urzędu Rzeszów i inne, opisane poniżej.

Przykładowe cele, na jakie sporządzana jest wycena nieruchomości:

 • zabezpieczenie kredytu hipotecznego (wierzytelności),
 • ubezpieczenie nieruchomości,
 • ustalenie podatku od nieruchomości, podatków od spadków i darowizn,
 • ustalenie ceny sprzedaży/kupna nieruchomości,
 • wycena na potrzeby postępowań komorniczych i sądowych,
 • wykup na własność, aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
 • ustalenie opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości, scalenia i podziału nieruchomości, budowy urządzeń infrastruktury technicznej,
 • ustalenie opłaty planistycznej,
 • ustalenie odszkodowania z tytułu wywłaszczania nieruchomości,
 • określenie należności z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 • określenie wartości służebności przesyłu w związku z lokalizacją urządzeń energetycznych lub innych sieci.
 

Ile kosztuje wykonanie operatu szacunkowego?

oszt usługi wyceny nieruchomości jest ustalany indywidualnie z klientem. Na ostateczną cenę wykonania usługi sporządzenia operatu szacunkowego mają wpływ m.in.:

Rodzaju wycenianej nieruchomości

Wynika to na przykład z faktu, że zakres czynności wykonywanych przy wycenienie mieszkań w porównaniu do wyceny domu jest różny, w zależności od przeznaczenia nieruchomości stosowane są także różne podejścia i metody przez rzeczoznawce majątkowego podczas wykonywania wyceny.

Terminu i warunków wykonania niezbędnych czynności w celu wykonania wyceny

W zależności od ilości zleceń w danym okresie dotrzymanie terminu wskazanego przez klienta, może wymagać zwiększonego nakładu pracy w zaplanowanym okresie, jak również istotne w tym czynniku są takie elementy jak koszt dojazdu do nieruchomości oraz możliwość i czas jej oględzin, a także dokumentacji.

Dokumentacji dostarczonej przez klienta

Związane jest to z koniecznością ponoszenia kosztów pozyskania dokumentacji przez rzeczoznawcę majątkowego w związku z przygotowaniem dokumentów źródłowych. Informacje jakie dokumenty są potrzebne do sporządzenia wyceny nieruchomości znajdują się na naszej stronie Rzeczoznawca Rzeszów w zakładce Dokumenty.